Regulament Giveaway

Secțiunea I – Organizatorul concursului. Condiții generale

1.1. Organizatorul concursului intitulat “Giveaway” (denumit în continuare “Concursul”) este proprietarul paginii de Facebook FainArt, https://www.facebook.com/FainArtRomania/.

1.2. Acest Concurs este organizat și se va desfășura potrivit instrucțiunilor Organizatorului, în condițiile prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) și a paginii de Facebook FainArt –https://www.facebook.com/FainArtRomania/, pe care participanții sunt obligați să le respecte.

Pentru aducerea la cunoștința celor interesați, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, prin accesarea Site-urilor menționate mai sus. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea și desfășurarea Concursului, precum și dreptul de a suspenda și/sau dispune încetarea desfășurării acestuia, cu înștiințarea prealabilă a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificările și/sau completările vor fi comunicate cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte ca acestea să fie aplicabile, prin afișare pe Site-urile și paginile de Facebook. În cazul unor modificări si/sau completări succesive cu privire la condițiile sau mecanismul desfășurării Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site a unor variante actualizate ale Regulamentului.

Secțiunea a II-a – Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1. Concursul va fi lansat începând cu data de 15 Decembrie 2021, ora 10:00:00 (ora României) și se va încheia la data de 19 Decembrie 2021– ora 19:00:00 (ora României).

2.2. Concursul se va desfășura online, pe pagina de Facebook a Fainart.ro, iar câștigătorii vor fi desemnați prin aplicatia https://commentpicker.com/ și vor fi anunțați pe pagina amintită mai sus.

Secțiunea a III-a – Dreptul de participare. Condiții de participare. Condiții de înscriere

3.1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare “Participanții”), care, la data înscrierii, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

3.1.1. au vârsta de 18 (optsprezece) ani împliniți;

3.1.2 au un cont de Facebook valabil.

3.2. Nu se pot înscrie în Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), întreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajații Organizatorului, precum și membrii familiilor și rudele în linie directă și/sau colaterală ale acestora (până la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, părinții, soțul/soția, frații, surorile și afinii. Pentru evitarea oricăror confuzii și/sau neînțelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se înțelege orice persoană fizică aflată în raporturi de munca cu Organizatorul, potrivit legislației muncii aplicabile.

3.3. Înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs presupune în mod obligatoriu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

3.3.1. Detinerea dreptului de participare. Ca atare, Participanții trebuie să se încadreze în categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit condițiilor stabilite la Pct. 3.1. de mai sus.

3.4. Înscrierea se poate realiza începând cu data lansării Concursului și oricând pe durata de desfășurare a acestuia. Orice persoana cu drept de participare, potrivit condițiilor prezentului Regulament, se poate înscrie în Concurs, oricând pe durata acestuia, prin:

👉 Like & follow paginilor noastre de Social Media: Facebook și Instagram. 
👉 Like la postarea aferenta și dacă dorește, un story fain în care să ne menționeze. 
👉 Tag către 1 prieten în comentarii, pe care să îl anunțe de concursul nostru (acceptăm comentarii multiple).

 

Secțiunea a IV-a – Mecanismul Concursului. Premii. Desemnarea castigatorilor

4.1. Sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor privind înscrierea articolelor în Concurs, dar și a celorlalte reguli privind organizarea și desfășurarea Concursului, câștigătorii vor fi desemnati la finalul perioadei de desfășurare a concursului. Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, prin afișarea pe Facebook.

4.2. Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți, folosind https://commentpicker.com/, la finalul concursului, dacă au îndeplinit toate condiţiile specificate în textul de concurs

4.3. Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina de Facebook, urmând ca în interval de maximum 24 ore, acestia să contacteze Organizatorul prin intermediul unui mesaj privat pe pagina de Facebook a organizatorului în vederea revendicării premiului.

4.4 Premiile:

Trei premii constand in: orice varianta de tablou pe care castigatorii o gasesc in catalogul nostru sa le placa sau un tablou personalizat. 

4.5. Premiile oferite în cadrul acestui Concurs nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani și/sau cu un alt bun sau serviciu.

4.6. Atribuirea efectivă a premiilor, respectiv punerea în posesie, se va realiza prin intermediul curierului, după validarea câștigătorului. În cazul în care câștigătorul nu contactează Organizatorul în interval de maximum 24 ore de la extragere, premiul va reveni automat Organizatorului, urmând a fi efectuată o nouă extragere.

Secțiunea a V-a – Protecția datelor cu caracter personal

5.1. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții acceptă în întregime prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele personale furnizate să intre în baza de date a Organizatorului și să fie utilizate în condițiile legii de către acesta în legătură cu și potrivit următoarelor scopuri: (i) validarea câștigătorilor; (ii) publicarea listei câștigătorilor; (iii) atribuirea premiilor Concursului; (iv) comunicări și informări publicitare.

5.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale colectate cu ocazia și în cadrul desfășurării Concursului, pe întreaga durată și ulterior încetării acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților înscriși în Concurs și să le utilizeze în conformitate cu legislația relevantă.

5.3. Participanților înscriși în Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001, în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) și b) de mai sus, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

5.4. La cererea expresă a oricărui dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Pct. 6.4 mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții înscriși în Concurs vor trimite către Organizator, la sediul social al acestuia, o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și datată. Organizatorul va da curs unei asemenea solicitări în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării.

Secțiunea a VI-a – Întreruperea/încetarea Concursului

6.1. Concursul poate fi suspendat sau, după caz, poate înceta oricând în cazul intervenirii unui eveniment ce reprezintă caz de forță majoră sau de caz fortuit, în accepțiunea definită de lege, inclusiv în cazul în care Organizatorul, independent de voința sa, se află în imposibilitatea de a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

6.2. Concursul mai poate înceta ori poate fi suspendat sau, după caz, reprogramat oricând potrivit deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o asemenea situație, conform dispozițiilor relevante ale prezentului Regulament.

Secțiunea a VII-a – Limitări privind răspunderea Organizatorului

7.1. Organizatorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențialele probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în expedierea/recepționarea mesajelor către/de către Câștigător pe Site.

7.2. De asemenea, Organizatorul nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere, de orice natură, și nu va putea fi ținut răspunzător cu privire la excluderea din Concurs și/sau refuzul înscrierii în Concurs a oricărui Participant, dacă se constată, chiar și ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament.

7.3. În cazul în care, chiar și ulterior validării unui câștigător (indiferent dacă acesta a intrat sau nu în posesia premiului), se va constata neîndeplinirea oricăreia dintre prevederile Regulamentului și/sau unei instrucțiuni ulterioare provenită de la Organizator, acesta își rezervă dreptul de a refuză înscrierea unui Participant, de a exclude Participantul înscris în Concurs ori, după caz, de a anula validarea câștigătorului, de a anula premiul atribuit și de a obține returnarea premiului atribuit în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricareia dintre aceste situații va fi consemnată printr-o decizie scrisă, emisă de Organizator și care va fi considerată act adițional la Regulament.

Secțiunea a VIII-a – Prevederi finale

8.1. Condițiile organizării și desfășurării Concursului și instrucțiunile Organizatorului sunt obligatorii și aplicabile tuturor Participanților.

8.2. Organizatorul va fi îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare evitării sau înlăturării tentativelor de fraudă sau fraudelor și/sau abuzurilor privind inclusiv înscrierea și participarea la Concurs și care ar putea afecta în orice mod, direct sau indirect, fără ca enumerarea sa fie limitativa, buna desfășurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-ului sau persoanei fizice asociate Site-ului, costurile implicate de organizarea Concursului.

8.3. Eventualele neînțelegeri, diferende, conflicte sau situații litigioase între Participanți și Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor soluționa cu prioritate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va apela la jurisdicția instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

8.4 Prezentul concurs nu este în niciun fel organizat, sponsorizat, inițiat sau administrat de Facebook.

Succes tuturor 🤝

FAQs

Pentru plasarea unei comenzi nu este necesara inregistrarea pe site. Comanda se poate realiza in urmatoarele feluri:
*Prin parcurgerea si completarea formularului de comanda de pe site. Alege produsul/ele si cantitatea dorita, apoi apasa butonul "Adauga in cos". Daca esti inregistrat pe site, tot ce trebuie sa faci este sa introduci adresa de e-mail si parola, apoi sa finalizezi comanda. Daca nu esti inregistrat pe site, bifeaza optiunea *Finalizeaza comanda ca vizitator si introdu datele de livrare.
*Prin contact telefonic/whatsapp – 0729 006208- de luni pana vineri in intervalul 09:00 - 18:00.
*Prin e-mail la adresa contact@fainart.ro. In email se precizeaza numele produselor (sau linkurile), imaginile (daca este cazul), cantitatea dorita, numele si prenumele, adresa de livrare/metoda de livrare si numarul de telefon.

Livrarea produselor se efectueaza prin intermediul serviciilor de curierat rapid, timpul mediu de livrare este de 2-5 zile lucratoare maxim, de la confirmarea comenzii; acesta poate varia in functie de ora la care a fost plasata/confirmata comanda si ora la care coletul este preluat de catre curierul rapid. Fainart.ro nu este responsabil pentru intarzierile de livrare cauzate de factori terti, transportul fiind un serviciu independent de compania noastra. Termenul maxim de livrare, afisat in momentul plasarii comenzii, poate suferi modificari, in functie de perioada sau situatii independente de noi, orice intarziere urmand sa fie anuntata.

Livrarea se realizeaza prin intermediul firmelor de curierat agreate (FAN Courier, GLS, DPD).
Termenul standard de livrare este de 2-5 zile lucratoare.
Timpii de livrare pot suferi modificari, in functie de perioada sau de alti factori independenti de noi.
Facem toate eforturile pentru a tine la curent clientii nostri cu privire la eventualele intarzieri.

Vezi aici mai multe detalii despre politica noastra de retur.

Tablourile noastre sunt printate la o rezolutie HD cu cerneala eco-friendly rezistenta la UV, apa sau alte substante non-acide.
Tabloul canvas este realizat cu cerneala CANON originala pentru a atinge cele mai vii culori si printuri la rezolutie inalta.
Printurile se fac pe poly-canvas de cea mai buna calitate.
Fiecare print canvas este realizat manual in Romania si intins cu expertiza in jurul unor rame din lemn de brad foarte bine uscat si prelucrat de grosime 2x4.
Garantia calitatii serviciilor noastre
Ai primit tabloul si nu este ceea ce ti-ai dorit? Il poti returna in 14 zile calendaristice. Dupa procesarea returului, iti vom returna banii sau, dupa caz, iti vom inlocui tabloul.
Serviciul ”Client service” este disponibil telefonic 5/7 (luni – vineri, 9:30 – 18:00)

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii, conform cu legislatia in vigoare.
Plata se poate face prin intermediul a trei modalitati:
Ramburs, la livrarea produselor.
Plata cu OP. Plata se va realiza, integral in avans, pe baza facturii, emise imediat dupa confirmarea comenzii.
Plata online cu cardul, in momentul lansarii comenzii.